ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษาโรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

นักเรียน

สรุปจำนวนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว

ชั้น จำนวนนักเรียน หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 20 20 40  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 19 19 38  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3 19 21 40  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4 19 20 39  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5 CIP 21 14 35  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/6 IEP 13 22 35  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/7 IEP 15 19 34  
รวมชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 126 135 261  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 15 14 29  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 22 21 43  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 21 21 42  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4 22 22 44  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5  21 22 43  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/6 CIP 20 14 34  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/7 IEP 9 24 33  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/8 SM-IEP 12 21 33  
รวมชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 142 159 301  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 14 12 26  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 25 22 47  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 24 21 45  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4 24 21 45  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5  24 22 46  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/6 CIP 17 17 34  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/7 IEP 15 19 34  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/8 SM - IEP  10 25 35  
รวมชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 153 159 312  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 20 24 44  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 26 19 45  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 28 17 45  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4 26 18 44  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5  23 19 42  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/6  25 19 44  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/7 IEP 12 22 34  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/8 SM - IEP 15 20 35  
รวมชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 175 158 333  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 23 22 45  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 18 27 45  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3 19 25 44  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4 18 26 44  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5  18 26 44  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/6 CIP 17 14 31  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/7 IEP 12 19 31  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/8 SM-IEP 12 19 31  
รวมชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 137 178 315  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 22 21 43  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 19 18 37  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 19 18 37  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4 21 17 38  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5  20 15 35  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6   19 18 37  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/7 IEP 13 18 31  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/8 SM-IEP  10 22 32  
รวมชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 143 147 290  
รวมนักเรียนห้อง IEP 89 143 232  
รวมนักเรียนห้อง SM-IEP 59 107 166  
รวมนักเรียนห้อง CIP 75 59 134  
รวมนักเรียนทั้งหมด 876 936 1,812 ข้อมูล ณ วันที่ 23 พ.ค.65