ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษาโรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

ดาวน์โหลด

หมวดหมู่: *กรุณาเลือกหมวดหมู่
หนังสือขอหลักฐาน ป.05 ของนักเรียน

Download

แบบสำรวจรายการซ่อมแซม

Download

หนังสือขอหลักฐาน ปพ.1 ของนักเรียน

Download

ค่าเล่าเรียนบุตร บุคลากร

Download

คำขอย้ายนักเรียน

Download

คำร้องหนังสือรับรองนักเรียน

Download

แบบคำร้องขอใบรับรองบุคลากร

Download

ใบลากิจลาป่วยบุคลากร

Download

ฟอร์มค่ารักษาพยาบาลบุคลากร

Download

รายงานเดินทางไปราชการ (เทศบาล) บุคลากร

Download

รายงานเดินทางไปราชการ (โรงเรียน) บุคลากร

Download

รายงานผลการอบรมสัมมนา บุคลากร

Download

ใบคำร้องแก้ 0/ร

Download

ใบอนุญาตนักเรียนออกนอกโรงเรียน

Download

แบบรายงานการติดตามประเมินผลการสอนภาษาอังกฤษของครูชาวต่างชาติ

Download

คู่มือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

Download

ใบลาของนักเรียน

Download

แบบทดสอบครูสราวรรณ

Download

สื่อการเรียนการสอน Aurasma

Download

ใบชำระเงินบำรุงการศึกษาป.3/2562

Download

แบบประเมินตำแหน่งพนักงานเทศบาล

Download

แบบฟอร์มประเมินพนักงานจ้างตามภารกิจ

Download

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560

Download

โครงการเสนอขอทำวิจัย

Download

English Summer Camp 2018

Download

ประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2560

Download

ใบชำระเงินบำรุงการศึกษา2/2561

Download

ตัวอย่างการเขียนโครงการ2562

Download

รายชื่อนักเรียนชั้น ป.1/2562

Download

รายชื่อนักเรียนชั้น ป.2/2562

Download

รายชื่อนักเรียนชั้น ป.3/2562

Download

รายชื่อนักเรียนชั้น ป.4/2562

Download

รายชื่อนักเรียนชั้น ป.5/2562

Download

รายชื่อนักเรียนชั้น ป.6/2562

Download

ใบชำระเงินบำรุงการศึกษาป.2/2562

Download

ใบชำระเงินบำรุงการศึกษาป.4/2562

Download

ใบชำระเงินบำรุงการศึกษาป.5/2562

Download

ใบชำระเงินบำรุงการศึกษาป.6/2562

Download

ประกวดออกแบบปกสมุดโรงเรียน63

Download