ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษาโรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

ประวัติโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว

ข้อมูลทั่วไป

โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครภูเก็ต กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อ.เมือง จังหวัดภูเก็ต เปิดสอนตั้งแต่ระดับ ประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

ประวัติสถานศึกษา

โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว สังกัดเทศบาลนครภูเก็ต เดิมชื่อโรงเรียนบางเหนียว ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๔๖๐ โดยหลวงเสริมวิชาพูน (ธรรมการจังหวัด) และนายหยอง (ผู้ใหญ่บ้าน) เปิดทำการสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๔ ครูใหญ่คนแรก คือนายต่ายสาน ตายนะศานติ

พ.ศ. ๒๔๖๐ อาคารเรียนเป็นตึกแถวมุงจาก (ปัจจุบันเป็นตัวตึกซึ่งพระพิทักษ์ชินประชาปลูกให้เป็นสมบัติของโรงเรียนเฮียกเอ้ง) เมื่อจำนวนนักเรียนของโรงเรียนเพิ่มมากขึ้น จึงได้ย้ายสถานที่เรียนจากเดิมซึ่งเป็นที่เรียนชั่วคราว มาเรียนที่ห้องแถวประชาบาล (สถานที่ตั้งของโรงเรียนในปัจจุบัน) และได้ปลูกสร้างอาคารเพิ่มขึ้นโดยเงินส่วนหนึ่งได้จากการสมทบทุน ของประชาชนในงานเทศกาลสารทจีนประจำตำบล

วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๘ โรงเรียนประชาบาลตำบลบางเหนียว ได้โอนเป็นโรงเรียนเทศบาล และเปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนเทศบาลบางเหนียว " ซึ่งในขณะนั้นมีนักเรียนทั้งสิ้น ๑๗๘ คน ระหว่าง พ.ศ.๒๔๙๖ – พ.ศ.๒๕๐๐ โรงเรียนเทศบาลทั่วประเทศได้โอนกลับคืนไปสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนเทศบาลบางเหนียว ก็ถูกโอนกลับไปสังกัดกระทรวงศึกษาธิการอีกครั้ง และเปลี่ยนชื่อเป็น " โรงเรียน บางเหนียว "

พ.ศ. ๒๕๐๖ " โรงเรียนบางเหนียว " ได้โอนกลับคืนมาสังกัดเทศบาลเมืองภูเก็ต กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และเปลี่ยนชื่อเป็น " โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว " มาจนถึงปัจจุบัน

พ.ศ. ๒๕๔๗ ขยายการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๗๘ คน

พ.ศ. ๒๕๕๑ แยกนักเรียนระดับอนุบาล ไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ณ อาคารอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต จำนวน ๙ ห้องเรียน มีนักเรียน ๒๙๔ คน

พ.ศ. ๒๕๖๑ ยุบนักเรียนระดับมัธยมศึกษา มีนักเรียนระดับศึกษาตอนต้นสิ้นสุดเป็นปีการศึกษาสุดท้าย

พ.ศ. ๒๕๖๒ มีเฉพาะนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน


ปรัชญาของสถานศึกษา

"ริเริ่ม รอบรู้ ประพฤติดี มีความรับผิดชอบ"


วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา

การบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน พัฒนาระบบการบริหารจัดการบุคลากรพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีคุณธรรมจริยธรรม และมีความพร้อมสู่สากล

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

มีจิตอาสาและสื่อสารความเป็นท้องถิ่นได้

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

เทคโนโลยีก้าวไกล สื่อสารได้ ๓ ภาษา


โลโก้โรงเรียน

จากสภาพภูมิประเทศโดยทั่วๆ ไป ท้องถิ่นที่เป็นที่ตั้งของโรงเรียน มีลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบอยู่บริเวณ ปากอ่าวภูเก็ต อาณาเขตทิศตะวันออกจดคลองสวนมะพร้าว (ท่าเรือเก่า) ทิศตะวันตกจดคลองบางใหญ่ ตรงสะพาน พระอร่าม ทิศใต้จดทะเล คนในชุมชนประกอบด้วยชุมชนบางเหนียว ชุมชนก่อไผ่ ชุมชน ๔๐ ห้อง ชุมชนวัด แสนสุข ชุมชนซอยต้นโพธิ์ (ตัวบ่าง) ชุมชนสะพานหินได้อาศัยแหล่งทรัพยากรอันอุดมสมบูรณ์ด้วยสัตว์น้ำ แร่ ดีบุก และไม้แสมสำหรับทำฟืนประกอบอาชีพ นอกจากนี้ก็มีอาชีพค้าขาย รับจ้างทั่วไป ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ประเพณีท้องถิ่นคือประเพณีสารทจีนเดือนเก้า (ผ้อต่อ) ประเพณีกินผัก ท้องถิ่นที่ตั้งของโรงเรียนแวดล้อมไปด้วย ทะเลมาก่อน คณะกรรมการโรงเรียนสมัยนั้นจึงได้เลือกเอา "สมอเรือ" ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้กับเรือมาเป็น สัญลักษณ์ของโรงเรียน

 

สีประจำโรงเรียน

สีขาว เปรียบผู้เรียนเสมือนผ้าขาวที่บริสุทธิ์ พร้อมที่จะเรียนรู้ เพื่อพัฒนาตน พัฒนาสังคม อย่างมีความสุข
สีชมพู เปรียบครูเสมือนผู้มีหัวใจ เปี่ยมด้วยรักและเมตตาพร้อมมอบความรู้ เพียรแต่งแต้มสรรค์สร้างให้ผู้เรียนเกิดคุณภาพศักยภาพของตน

ดอกไม้ประจำโรงเรียน ดอกประดู่