ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษาโรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครป.1/2565

รับสมัครนักเรียนชั้นป.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

ระเบียบและกำหนดการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

ห้องเรียนทั่วไป และโครงการห้องเรียนพิเศษ IEP และ CIP

ปีการศึกษา  ๒๕๖๕ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว

จำหน่ายใบสมัคร          ๑-๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

รับสมัคร

 • โครงการห้องเรียนพิเศษ IEP/CIP ๑๙-๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
 • ห้องเรียนทั่วไป ๑๙-๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบและสัมภาษณ์              ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

สอบคัดเลือก

 • โครงการห้องเรียนพิเศษ IEP/CIP ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
 • ห้องเรียนทั่วไป ๕ มีนาคม ๒๕๖๕

ประกาศผลสอบ

 • โครงการห้องเรียนพิเศษ IEP/CIP ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
 • ห้องเรียนทั่วไป ๙ มีนาคม ๒๕๖๕
 • นักเรียนในเขตพื้นที่ใกล้โรงเรียน ๙ มีนาคม ๒๕๖๕

รายงานตัว

 • โครงการห้องเรียนพิเศษ IEP/CIP ๒ มีนาคม ๒๕๖๕
 • ห้องเรียนทั่วไป ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕

ปฐมนิเทศ /ชำระเงิน/มอบตัว

 • โครงการห้องเรียนพิเศษ IEP/CIP ๕ มีนาคม ๒๕๖๕
 • ห้องเรียนทั่วไป ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๕

ปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑           ๑๐-๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เปิดเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕          ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕

คุณสมบัติของผู้สมัคร

ระดับชั้น

ปีที่เกิด

ข้อจำกัด

ประถมศึกษาปีที่ ๑

เกิด  ๑๗  พ.ค. ๒๕๕๘ - ๑๖ พ.ค. ๒๕๕๙

-  เด็กและผู้ปกครองคนใดคนหนึ่ง        (พ่อ  แม่  ปู่  ย่า  ตา  ยาย)  ต้องมี  ชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลนครภูเก็ต (ตำบลตลาดใหญ่และตำบลตลาดเหนือ)

ประเภท

เขตพื้นที่บริการ(รอบใน)

เด็กและผู้ปกครองคนใดคนหนึ่งต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลนครภูเก็ต ตั้งแต่แรกเกิดและอาศัยอยู่จริง ณ บ้านหลังนั้น

 

หลักฐานการสมัครเข้าเรียน

๑.    สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน รับรองสำเนาถูกต้อง                                            

       พร้อมฉบับจริง           จำนวน  ๑  ฉบับ

๒.    สำเนาทะเบียนบ้านของบิดาหรือมารดา รับรองสำเนาถูกต้อง                                              

       พร้อมฉบับจริง           จำนวน  ๑  ฉบับ

๓.    สำเนาสูติบัตร            จำนวน  ๑  ฉบับ (พร้อมฉบับจริง)

๔.    รูปถ่าย ๑ นิ้ว             จำนวน  ๒  รูป   (หน้าตรง)

๕.    ใบแจ้งเกณฑ์เข้าเรียน จำนวน  ๑  ฉบับ (พร้อมฉบับจริง)

 

ติดต่อสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายบริหาร  โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว   โทร.๐๗๖-๒๑๑๔๖๓

  ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

<< กลับ