ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

ข่าวประกาศของโรงเรียน

รายชื่อนักเรียนมีสิทธิสอบเข้าทดสอบความพร้อมทางการเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนโครงการ IEP)

ประกาศโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว เรื่องรายชื่อนักเรียนมีสิทธิสอบเข้าทดสอบความพร้อมทางการเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่  1 

(ห้องเรียนโครงการ  IEP)  ประจำปีการศึกษา   2558

ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ – สกุล
1 001 เด็กชาย  จินตวิทย์       สังข์ศิลป์ชัย
2 002 เด็กชาย  ชาคริต         เหมรา
3 003 เด็กชาย  ทวารัศมิ์        โฉมเรือง
4 004 เด็กชาย  วงศกร          เพ็ชรรักษ์
5 005 เด็กชาย  อัฐวุฒิ          เก็บทรัพย์
6 006 เด็กชาย  อิสระ          เชื้อหล้า
7 007 เด็กหญิง  กวินตรา      บุหงา
8 008 เด็กหญิง  กิ่งแก้ว        ศรีทรัพย์
9 009 เด็กหญิง  ขวัญชนก      แซ่เอี๋ยว
10 010 เด็กหญิง ชนกานต์       นาวี 
11 011 เด็กหญิง ตระการตา     บัวแก้ว 
12 012 เด็กหญิง  นภวรรณ      วงศ์สุวรรณ
13 013 เด็กหญิง  นภิสา          ศุภรนิมิตโยธิน
14 014 เด็กหญิง  ปวีณ์ธิดา      พงศ์ศิริสุขภิญญา
15 015 เด็กหญิง  ศิโรรัตน์        ฤทธิเดช
16 016 เด็กหญิง  สุดารัตน์       บุญโยดม
17 017 เด็กหญิง  สุธิดา         สอสกุล
18 018 เด็กหญิง  ณิชมน        พึ่งแรง
19 019 เด็กชาย  ภูริ             ศรีวิชา
20 020 เด็กชาย  วายุภัคย์      โบบทอง
21 021 เด็กชาย  เดชาธร        มัคสิงห์
22 022 เด็กชาย  อธิพัชร์        แซก่ำ
23 023 เด็กหญิง  กมลรัตน์     วรงค์พงศ์ธร
24 024 เด็กหญิง  กฤติกานต์    แบ่งหิรัญ
25 025 เด็กหญิง  กัญญาณัฐ    สุขุมาลจันทร์
26 026 เด็กหญิง  ญาณิศา       ชลกิจ
27 027 เด็กหญิง ธมนวรรณ     ตั้งวรรณกุล 
28 028 เด็กหญิง  นาริน          ซอ
29 029 เด็กหญิง  พิมพ์มุก       ตันสม
30 030 เด็กหญิง  เพ็ญณภา     จิราสิต
31 031 เด็กหญิง  พิมพ์มาดา    พัฒกอ
32 032 เด็กชาย  อธิธัช          ภูมิธนาศิต
33 033 เด็กชาย  คีตะนันท์      ทองมา
34 034 เด็กชาย  จิตรเทพ       เขียวสด
35 035 เด็กชาย  ชลันธร        อุไรกิจ
36 036 เด็กชาย  ชัยมงคล      แซ่ม้า
37 037 เด็กชาย  ธนวรรธน์     สามารถ
38 038 เด็กชาย  ธนวัช         ธนบัตร
39 039 เด็กชาย  ภานุกร        ใจสบาย
40 040 เด็กชาย  ศุภเชฏฐ์      แสงเงิน
41 041 เด็กชาย อชิรภัทร       แซ่หลิม 
42 042 เด็กชาย  ฮาริฟัน        จิตรนารี
43 043 เด็กหญิง  กุลธิดา        เอียดยี่
44 044 เด็กหญิง  ฉัฐกนก        อึ๋งสืบเชื้อ
45 045 เด็กหญิง  ฉัตรปภัสสร   เครือแก้ว
46 046 เด็กหญิง  ชัญญานุช     รุ่งเพชร
47 047 เด็กหญิง  ภปภากร       อ่องศรีถาวร
48 048 เด็กหญิง  ธันยพร         กิ่งแก้ว
49 049 เด็กหญิง  ธีร์รานันท์      ราชเพ็ชร
50 050 เด็กหญิง  นิรัตน์ชา        มณีใหม่
51 051 เด็กหญิง พุทธิวัลค์         บัณฑิตเลิศรักษ์ 
52 052 เด็กหญิง  สุจินตนา        บุญรุ่ง
53 053 เด็กหญิง  อรวรรณ         เกิดทรัพย์
54 054 เด็กชาย  ศุภกฤต          โล่ห์แก้ว    
55 055 เด็กหญิง  กณิศา          สงวนวงค์
56 056 เด็กหญิง  พรชนก         ปลอดโคกสูง
57 057 เด็กชาย  ชัยวัฒน์         จินดาวัฒนาพงศ์
58 058 เด็กชาย  ธีรกร          คตนาเคน
59 059 เด็กชาย นพกิจ          สีเมืองใหม่ 
60 060 เด็กชาย  อัมรัตณ์       บุญถาวร
61 061 เด็กชาย  ศิวะกร        ดวงมุสิก
62 062 เด็กหญิง  ณิชกานต์     รักพวก
63 063 เด็กหญิง  เปรมิกา       แซ่ตัน
64 064 เด็กหญิง  ภู่ชมพู         ภู่ไพจิตร์กุล
65 065 เด็กหญิง  ศศิธร          วีระชาติเทวัญ
66 066 เด็กหญิง  สิริขวัญ          มาแดง
67 067 เด็กหญิง  สิริมนต์          อังศุภมงคล
68 068 เด็กหญิง  สุกฤตา          อึ่งอภิวัฒน์
69 069 เด็กหญิง  อรัญญา          คล้ายบุตร
70 070  
71 071 เด็กหญิง  เอมมิกา          แซ่หลิม
72 072 เด็กชาย  จิรวัฒน์           ตั้งตระกูล
73 073 เด็กชาย  จิรพัฒน์          นนทรี
74 074 เด็กชาย  ณัฐพล          เอมเสียงเพราะ
75 075 เด็กชาย  ธนวัฒน์          เณรุด
76 076 เด็กชาย ธาวิน          สิกขาจารย์ 
77 077 เด็กชาย  ธิวากร          หว่างสกุล
78 078 เด็กชาย  ปิติวัฒน์        คงไผ่
79 079 เด็กชาย  รัฐศาสตร์      เรืองมาก
80 080 เด็กชาย  วิศรุต          คำพันธุ์
81 081 เด็กชาย  วุฒิชัย         ฝุ่นแก้ว
82 082 เด็กชาย  สุทธิศักดิ์      สวัสดี
83 083 เด็กชาย  อภิวัฒน์       วงศ์ตระกูล
84 084 เด็กชาย  อานัส          มาตรศรี
85 085 เด็กชาย  ธนวรรธน์      ศิริทวีรัตน์
86 086 เด็กหญิง  กัญญ์กุลณัช     วงศ์อนุ
87 087 เด็กหญิง  เกวลี          จันทร์คูเมือง
88 088 เด็กหญิง  ชนิสรา        แซ่ท่อง
89 089 เด็กหญิง  ชยุดา          แต้มต่อผล
90 090 เด็กหญิง  ชุติกาญจน์    ขาวดำ
91 091 เด็กหญิง  บัณฑิตา       กองทอง
92 092 เด็กหญิง  เบญจวรรณ   ดีบุกกรรม
93 093 เด็กหญิง  ปุณยาพร     วงศ์แก้ว
94 094 เด็กหญิง  ฝนทิพย์      อัตบุตร
95 095 เด็กหญิง  พัทรวรรณ   บุญคล้าย
96 096 เด็กหญิง  ศิริณธา       แจมิตร
97 097 เด็กหญิง  สริตา         ชูสินชินภัทร
98 098 เด็กหญิง  สุดารัตนน์    แซ่เต่อ
99 099 เด็กหญิง  สุภัสสรา      กังซ้าย
100 100 เด็กหญิง  สุไรญ้า        เกตุเมือง
101 101 เด็กชาย  กฤติพงศ์      จีนสีคง
102 102 เด็กหญิง  ศุภนิดา       สายแก้ว
103 103 เด็กชาย  ภูวิชญ์         อินทรสุวรรณ
104 104 เด็กชาย  ธีทัต           เจริญพรภักดี
105 105 เด็กชาย  ปัณณวิชญ์    ปัญจเส็น
106 106 เด็กชาย  วชิรวิทย์       ปิติชาญชัย
107 107 เด็กหญิง  วิบูลจรีย์      ศรีวิจิตร
108 108 เด็กชาย  ศุภวิชญ์        คงสำเร็จ
109 109 เด็กหญิง  พิชฎา         เสือณรงค์
110 110 เด็กชาย  วัชรพล         คงคาวาส
111 111 เด็กหญิง  ณิชกานต์      ศิรินรรัตน์
112 112 เด็กชาย  จิรวัฒน์         เกื้อสกุล
113 113 เด็กชาย  กันตพัฒน์      คำลือ
114 114 เด็กหญิง  ภคพร          สมศักดิ์
115 115 เด็กหญิง  นคนัณอัปสร     ตันอภิรมย์
116 116 เด็กชาย  วรัญญู          กมลภักดีสกุล
117 117 เด็กหญิง  อมิลลดา       บุตรน้ำเพ็ชร
118 118 เด็กชาย  ภูษิต            พละศูนย์
119 119 เด็กหญิง  สิริวรรณ       วงษ์จีน
120 120 เด็กหญิง  อมลวรรณ     พวงจิต
121 121 เด็กหญิง  ภควดี          โกลิยานนท์
122 122 เด็กหญิง  มนสิชา         กาญจนปทุม
123 123 เด็กชาย  พชร             เมฆาพร
124 124 เด็กหญิง  เจนนิเฟอร์       ลิม
125 125 เด็กหญิง  กรกนก        นิยมสัตย์
126 126 เด็กชาย  กฤตภาส       ศิริพงศ์
127 127 เด็กหญิง  ภัคภิญญา     อินทรโชติ
128 128 เด็กชาย  ฉัตรวิรุฬห์      ช่วยอ่อน
129 129 เด็กหญิง  ขจาริน         เกลี่ยสร้อย
130 130 เด็กหญิง  รินรดี          สุปรีดารมย์
131 131 เด็กหญิง  แก้วตา        วรรณมณีศิริ
132 132 เด็กชาย  พัชรดนัย       สุขสมบูรณ์
133 133 เด็กชาย  กิตติพงศ์       ทองย้อย
134 134 เด็กชาย  จีรทีปต์         อ่ำยิ้ม
135 135 เด็กชาย  กฤตยชญ์       หยาดคำ
136 136 เด็กหญิง  กัญญาวีร์      ขุนทอง
137 137 เด็กชาย  ธนกฤติ         เพ็งประไพ
138 138 เด็กหญิง  ญาณวิภา      คำสิงห์
139 139 เด็กหญิง  บุญสิตา        กปิลกาญจน์
140 140 เด็กหญิง  พิชชาภา       ดังอุโฆษ
141 141 เด็กหญิง  ภัทราวดี       ปัตตานี
142 142 เด็กชาย  พงศธร          อภิกุลชนา
143 143 เด็กหญิง  พัณณ์ชิตา      โรจนะเทพประสิทธิ์
144 144 เด็กชาย  รพีภัทร         บุญคล่อง
145 145 เด็กหญิง  โสภิตา         เทศกุล
146 146 เด็กหญิง  ชนิกานต์      ศรแก้ว
147 147 เด็กชาย  ปุณณกันต์     เฟื่องแก้ว
148 148 เด็กชาย  ณัฐพัชร์        ศรีบุรุษ
149 149 เด็กหญิง  คุณัญญา      รัตนะพันธ์
150 150 เด็กหญิง  จิรสุดา        หิรัญ
151 151 เด็กชาย   ปภังกร       ณ ถลาง
152 152 เด็กหญิง  ปุณยวีย์       สุขสวัสดิ์
153 153 เด็กหญิง  ธนัญชนก     มั่นคง
154 154 เด็กหญิง  เขมจิรา       โกยธนธรรศ
155 155 เด็กชาย   ปวีร์           โยธารักษ์
156 156 เด็กชาย   ณัฏฐ์ปคัลภ์   ศรีชะเอม
157 157 เด็กหญิง  ปาณิศา       ไชยทอง

ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อมารายงานตัวเพื่อเข้าทดสอบข้อเขียน -สัมภาษณ์ ในวันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558

รายงานตัวตั้งแต่เวลา 07.30-08.00 น. ณ ใต้อาคาร 3

และเริ่มทำการสอบข้อเขียนตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป 

หากนักเรียนคนใดไม่มาสอบตามวันและเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์

ประกาศ ณ วันที่ 18  กุมภาพันธ์ 2558

  ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

<< กลับ