ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

รอบรั้วชมพู-ขาว


แสดงผล

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โครงการส่งเสริมรักการอ่าน ชุมชน 40 ห้อง
๒-๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษา
๑๖-๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ รับสมัครนักเรียนชั้น ป.๑ /๒๕๕๘
๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ กิจกรรมลูกเสือ-ยุวกาชาด
๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โครงการส่งเสริมรักการอ่าน ชุมชนแสนสุข
๒๑-๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ทดสอบนักเรียนเข้าเรียนชั้น ป.๑/๒๕๕๘
๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ประชุมพบปะผู้ปกครองสัญจรครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ และประชุมสามัญใหญ่ประจำปี
๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ งานย้อนอดีตเมืองภูเก็ต ๒๕๕๘
๒-๓ มีนาคม ๒๕๕๘ นิทรรศการวิชาการ “นครภูเก็ตวิชาการ 2015”
๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ประเมินโครงการ อ่านสร้างสุข
๕ มีนาคม ๒๕๕๘ เลือกตั้งสภานักเรียน
๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ปฐมนิเทศ มอบตัวนักเรียนชั้น ป.๑/๒๕๕๘ และทดสอบนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.๑
๙-๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘ สอบปลายภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘
๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ประชุมบุคลากรประจำเดือน
๑๒-๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ค่ายวิทย์-คณิต ค่ายภาษาอังกฤษ
๑๔ มีนาคม ๒๕๕๘ งานสังสรรค์ศิษย์เก่า ๒๕๕๘
๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ มอบเกียรติบัตรนักเรียนชั้น ม.๓
๒๑-๒๒ มีนาคม ๒๕๕๘ อบรมการจัดทำแผนกลยุทธ์
๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ อบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศทางการศึกษา
๒๔-๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ อบรมการจัดทำแผนการเรียนรู้
๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ กิจกรรม วันอำลาบางเหนียว ๒๕๕๗
๒ เมษายน ๒๕๕๘ ปฐมนิเทศ มอบตัว นักเรียนชั้น ม.๑/๒๕๕๘
๓ เมษายน ๒๕๕๘ จำหน่ายอุปกรณ์การเรียน
๑๑-๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘ กิจกรรมปรับพื้นฐานนักเรียนชั้น ป.๑ ม.๑ / ๒๕๕๘
๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เปิดเรียนภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘
๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ต้อนรับคณะศึกษาดดูงานจากเทศบาลนครรังสิต
๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เดินรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลกและอบรมต่อต้านยาเสพติด
๒-๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ งานวิชาการระดับภาคใต้
๙-๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ ประชุมพบปะผู้ปกครองสัญจรครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ มอบรางวัลวิชาการระดับภาคใต้
๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ อบรมมารยาทไทย
๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ พิธีไหว้ครู
๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ อบรม วัฒนธรรมด้านอาหารท้องถิ่นในอาเซียน
๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ เลือกตั้งคณะกรรมการชมรมผู้ปกครองนักเรียน
๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ กิจกรรมวันสุนทรภู่
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ พิธีมอบเกียรติบัตรคณะกรรมการชมรมผู้ปกครองโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ประชุมบุคลากรประจำเดือน
๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ เปิดเรียนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗
๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เลี้ยงส่งคุณครูย้าย
๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ คณะครูร่วมงานสมโภชกฐิน
๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ คณะครูร่วมงานทอดกฐิน
๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ประชุมครูและบุคลากร
๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ วันลอยกระทง
๑๐-๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ประชุมพบปะผู้ปกครองสัญจรครั้งที่ ๓/๒๕๕๗
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โครงการเครือข่ายรักการอ่าน
๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ประเมินครูผู้ช่วย
๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษา
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ จัดกิจกรรมวันพ่อ กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย
๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ วันพ่อแห่งชาติ จุดเทียนถวายพระพร
๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ วันรัฐธรรมนูญ
๑๐-๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ร่วมงานวิชาการ สพฐ. จังหวัดกระบี่
๑๓-๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ นักเรียนสายชั้น ม.๒ ทัศนศึกษา (เรียนรู้ทั่วทิศทั่วไทยไปทุกภาค)
๒๔-๒๕ ธันวามคม ๒๕๕๗ นักเรียนชั้น ม.๑-๓ สอบกลางภาคเรียน
๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ กิจกรรมวันคริสต์มาส
๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ - ๔ มกราคม ๒๕๕๘ โรงเรียนปิด วันปีใหม่
๕-๓๑ มกราคม ๒๕๕๘ รับแจ้งเกณฑ์นักเรียนเข้าเรียนชั้น ป.๑
๕ มกราคม ๒๕๕๘ ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ชั้น ป.๑
๖ มกราคม ๒๕๕๘ ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ชั้น ป.๖
๗ มกราคม ๒๕๕๘ ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ชั้น ป.๓
๘ มกราคม ๒๕๕๘ ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ชั้น ป.๔
๙ มกราคม ๒๕๕๘ ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ชั้น ป.๕
๑๐ มกราคม ๒๕๕๘ วันเด็กแห่งชาติ
๑๔-๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ กิจกรรม Asean Einglish Camp
๑๔-๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อปท. ระดับประเทศ
๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ ประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ วันครู
๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ กิจกรรมเทิดทูลบรรพชน
๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ชั้น ป.๒
๓๑ มกราคม ๒๕๕๘ นักเรียนชั้น ป.๖ และ ม.๓ สอบ O-Net
๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นักเรียนชั้น ม.๓ สอบ O-Net