ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

นักเรียน

ชั้น จำนวนนักเรียน
ชาย หญิง รวม
ประถมศึกษาปีที่ ๑/๑ ๒๖ ๒๓ ๔๙
ประถมศึกษาปีที่ ๑/๒ ๒๐ ๒๖ ๔๖
ประถมศึกษาปีที่ ๑/๓ ๒๔ ๒๔ ๔๘
ประถมศึกษาปีที่ ๑/๔ ๓๑ ๑๗ ๔๘
ประถมศึกษาปีที่ ๑/๕ ๑๕ ๑๘ ๓๓
ประถมศึกษาปีที่ ๑/๖ ๑๓ ๒๑ ๓๔
รวมประถมศึกษาปีที่ ๑ ๑๒๙ ๑๒๙ ๒๕๘
ประถมศึกษาปีที่ ๒/๑ ๒๓ ๒๒ ๔๕
ประถมศึกษาปีที่ ๒/๒ ๒๕ ๒๐ ๔๕
ประถมศึกษาปีที่ ๒/๓ ๒๔ ๒๐ ๔๔
ประถมศึกษาปีที่ ๒/๔ ๒๕ ๑๙ ๔๔
ประถมศึกษาปีที่ ๒/๕ ๑๔ ๒๐ ๓๔
ประถมศึกษาปีที่ ๒/๖ ๑๓ ๒๑ ๓๔
รวมประถมศึกษาปีที่ ๒ ๑๒๔ ๑๒๒ ๒๔๖
ประถมศึกษาปีที่ ๓/๑ ๑๙ ๒๖ ๔๕
ประถมศึกษาปีที่ ๓/๒ ๒๔ ๒๒ ๔๖
ประถมศึกษาปีที่ ๓/๓ ๒๔ ๒๓ ๔๗
ประถมศึกษาปีที่ ๓/๔ ๒๔ ๒๔ ๔๘
ประถมศึกษาปีที่ ๓/๕ ๒๔ ๒๐ ๔๔
ประถมศึกษาปีที่ ๓/๖ ๑๕ ๒๕ ๔๐
รวมประถมศึกษาปีที่ ๓ ๑๓๐ ๑๔๐ ๒๓๐
ประถมศึกษาปีที่ ๔/๑ ๑๘ ๓๒ ๕๐
ประถมศึกษาปีที่ ๔/๒ ๒๔ ๒๖ ๕๐
ประถมศึกษาปีที่ ๔/๓ ๒๕ ๒๔ ๔๙
ประถมศึกษาปีที่ ๔/๔ ๒๕ ๒๕ ๕๐
ประถมศึกษาปีที่ ๔/๕ ๒๔ ๒๕ ๔๙
รวมประถมศึกษาปีที่ ๔ ๑๑๖ ๑๓๒ ๒๔๘
ประถมศึกษาปีที่ ๕/๑ ๑๔ ๓๖ ๕๐
ประถมศึกษาปีที่ ๕/๒ ๒๖ ๒๗ ๕๓
ประถมศึกษาปีที่ ๕/๓ ๒๗ ๒๕ ๕๒
ประถมศึกษาปีที่ ๕/๔ ๒๕ ๒๗ ๕๒
ประถมศึกษาปีที่ ๕/๕ ๒๕ ๓๐ ๕๕
รวมประถมศึกษาปีที่ ๕ ๑๑๗ ๑๔๕ ๒๖๒
ประถมศึกษาปีที่ ๖/๑ ๒๒ ๒๘ ๕๐
ประถมศึกษาปีที่ ๖/๒ ๒๗ ๒๒ ๔๙
ประถมศึกษาปีที่ ๖/๓ ๒๖ ๒๔ ๕๐
ประถมศึกษาปีที่ ๖/๔ ๒๗ ๒๔ ๕๑
ประถมศึกษาปีที่ ๖/๕ ๒๖ ๒๒ ๔๘
รวมประถมศึกษาปีที่ ๖ ๑๒๘ ๑๒๐ ๒๔๘
มัธยมศึกษาปีที่ ๑/๑ ๒๓ ๒๒ ๔๕
มัธยมศึกษาปีที่ ๑/๒ ๓๑ ๑๔ ๔๕
มัธยมศึกษาปีที่ ๑/๓ ๓๔ ๑๑ ๔๕
รวมมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๘๘ ๔๗ ๑๓๕
มัธยมศึกษาปีที่ ๒/๑ ๑๙ ๒๑ ๔๐
มัธยมศึกษาปีที่ ๒/๒ ๒๖ ๑๔ ๔๐
มัธยมศึกษาปีที่ ๒/๓ ๓๖ ๑๑ ๔๗
รวมมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๘๑ ๔๖ ๑๒๗
มัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑ ๒๓ ๒๓ ๔๖
มัธยมศึกษาปีที่ ๓/๒ ๑๖ ๒๗ ๔๓
มัธยมศึกษาปีที่ ๓/๓ ๒๗ ๑๙ ๔๖
รวมมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๖๖ ๖๙ ๑๓๕
รวมประถมศึกษา ๗๔๔ ๗๘๘ ๑,๔๙๒
รวมมัธยมศึกษา ๒๓๕ ๑๖๒ ๓๙๗
รวม ๙๗๙ ๙๕๐ ๑,๙๒๙