ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

ข่าวประกาศของโรงเรียน

รายชื่อนักเรียนผู้ที่สอบผ่านห้องโครงการจัดการเรียนการสอนห้องพิเศษ หลักสูตร SM – IEP

ประกาศโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว

เรื่อง  รายชื่อนักเรียนผู้ที่สอบผ่านห้องโครงการจัดการเรียนการสอนห้องพิเศษ

หลักสูตร SM – IEP

ด.ช.

ฉลองราช

ภริงคาร

ด.ช.

กฤตภาส

ชูประสิทธิ์

ด.ช.

กฤตเมธ

ชูประสิทธิ์

ด.ช.

ชานน

อุดมศุภมงคล

ด.ช.

ภาคิน

ปุญญาธัญญกุล

ด.ช.

เตวิช

เตชะวิศวกิจ

ด.ช.

ธนภัทร

หวามา

ด.ช.

ธีรภัทร

เจริญสุข

ด.ช.

ไผทเทพ

โมราวรรณ

๑๐

ด.ช.

พงศ์พิเชษฐ์

มัคสิงห์

๑๑

ด.ช.

พีรวิชญ์

ลูกเมือง

๑๒

ด.ช.

ภูริดล

รัตนวิมล

๑๓

ด.ช.

รัชชานนท์

ธีระตระกูลชัย

๑๔

ด.ช.

วัชรกานต์

จันทรวิบูลกุล

๑๕

ด.ช.

เตชสิทธิ์

พริกทอง

๑๖

ด.ญ.

กิ่งกานต์

ตันตราภิวัฒน์

๑๗

ด.ญ.

ปณาลี

สุดเดือน

๑๘

ด.ญ.

กรวรรณ

ฮวดศิริ

๑๙

ด.ญ.

พรชนก

หนาวเยี่ยม

๒๐

ด.ญ.

โศภิษฐา

ตรีโชติ

๒๑

ด.ญ.

กนกกร

สามารถ

๒๒

ด.ญ.

กัญญ์พิดา

มิตรชิตร

๒๓

ด.ญ.

คันธารัตน์

หนูเกตุ

๒๔

ด.ญ.

จุฑารัตน์

รักษาชล

๒๕

ด.ญ.

ซัลมา

ยุคุณธร

๒๖

ด.ญ.

ณัฎธิดา

ลูกหวาย

๒๗

ด.ญ.

ธมลวรรณ

สงวนสินธ์

๒๘

ด.ญ.

ปณิสร

วรนวกุล

๒๙

ด.ญ.

ปวริศา

โรจนกวินพันธ์

๓๐

ด.ญ.

ปาณิสรา

จันทร์นวล

๓๑

ด.ญ.

ปิ่นญาดา

สงวนพงศานุกูล

๓๒

ด.ญ.

พลอยชมพู

มูสิกธรรม

๓๓

ด.ญ.

ภัคจิรา

เหมาะมาศ

๓๔

ด.ญ.

ภิณญาดา

เลียบทอง

๓๕

ด.ญ.

มุศิตา

โรวาดิสัยดิเรกกูร

๓๖

ด.ญ.

วรณัน

ตันนิมิตรกุล

๓๗

ด.ญ.

ศศิพิมพ์

แซ่เอี๋ยว

๓๘

ด.ญ.

อติชา

จันทรักษ์

๓๙

ด.ญ.

อนัญญา

รักสำราญ

๔๐

ด.ญ.

กัญจน์อมล

สุทธิสุขศรี

 

หมายเหตุ  ไม่เรียงลำดับคะแนน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 ประกาศ ณ วันที่  ๑๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘

  ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

<< กลับ