สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560 วันที่ 27-29 กันยายน 2560

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

เด็กเก่ง เด็กดี บางเหนียว

รางวัลเชิดชูเกียรติเยาวชนต้นแบบดนตรีไทย

เด็กหญิงชัญญานุช พลอยมอญ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติเยาวชนต้นแบบดนตรีไทย ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย คุณครูอาทิตย์ แสงเจริญ ผู้ฝึกสอน

  ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

<< กลับ