ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

ข่าวกิจกรรมนักเรียน

เรียนรู้วิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน

โครงการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน นักเรียนชั้น ป.๕ ระหว่างวันที่ ๓๑ สิงหาคม - ๑ กันยายน ๒๕๕๘

  ๑๔ กันยายน ๒๕๕๘

<< กลับ