ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษาโรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

ผลงานทางวิชาการ

ผลงาน เจ้าของผลงาน หมวดวิชา
ศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวฯ ผอ วิสา จรัลชวนะเพท
การพัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความคิดเชิงสร้างสรรค์สู่นักนวัตกรรมของโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ผอ.ปัญจาภรณ์ ตันทนิส
การพัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาในภาวะวิกฤต สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว โดยประยุกต์ใช้แนวคิดการบริหารความต่อเนื่อง ผอ.ปัญจาภรณ์ ตันทนิส
Development of a Learning Activity Set Using the Collaborative 5    STEPs “Let’s Have Fun with  Materials”, the Learning Area of Science for Prathomsuksa 1 Students. Sarawan Taemtorphon science
รายงานการพัฒนาชุดการสร้างความรู้รายวิชาภาษาไทย ตามแนวทฤษฎี คอนสตรัคติวิสต์ ที่ส่งเสริมทักษะการอ่านและการเขียน เรื่อง สระลดรูปและสระเปลี่ยนรูปในภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นางรัตนา มากผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน นางสาวนภาทิพย์ สิทธิชัย ครู คศ.2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
รายงานการพัฒนา ชุดการสร้างความรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ เรื่อง งานประดิษฐ์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 คุณครูสุพัฒน์รา บุญเวศน์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โยเกิร์ตสังข์หยด-สับปะรด : ประโยชน์จากชุมชนปลายด้ามขวาน 1.ด.ญ.วิมลทิพย์ โฮ่หนู 2.ด.ญ.สุพัฒตรา ชูภิรมย์ 3.ด.ญ.ณัฏฐธิดา จันทร์ยัง การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เขียนโปรแกรมอย่างง่ายด้วย Scratch ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นางสาวนภาทิพย์ สิทธิชัย การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การพัฒนารูปแบบการสอนเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อสร้างเสริมมโนทัศน์และการคิดเชิงสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นางสาวนภาทิพย์ สิทธิชัย การงานอาชีพและเทคโนโลยี
บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง เขียนโปรแกรมอย่างง่ายด้วย Scratch เล่มที่ 1 รู้จักโปรแกรม Scratch นางสาวนภาทิพย์ สิทธิชัย การงานอาชีพและเทคโนโลยี
บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง เขียนโปรแกรมอย่างง่ายด้วย Scratch เล่มที่ 2 การใช้งานโปรแกรม Scratch นางสาวนภาทิพย์ สิทธิชัย การงานอาชีพและเทคโนโลยี
บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง เขียนโปรแกรมอย่างง่ายด้วย Scratch เล่มที่ 3 การสร้างภาพเคลื่อนไหว นางสาวนภาทิพย์ สิทธิชัย การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบรวมพลัง 5 ขั้นตอน (Collaborative 5 STEPs) เรื่อง การงานอาชีพพาเพลิน สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี นางสุพัฒน์รา บุญเวศน์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้รายวิชาการงานอาชีพ โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมความสามารถทางด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 นางสุพัฒน์รา บุญเวศน์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชุดการสอนกิจกรรมแนะแนวเพื่อการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ฯ นางสาวขวัญฤดี เอี้ยวเล็ก กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการบวก การลบ และการคูณทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นางสาวพิชชาภรณ์ ก้งซ้าย คณิตศาสตร์
การศึกษาการสอนซ่อมเสริมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เกี่ยวกับพัฒนาทักษะ ทางการคำนวณของจำนวนเต็ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ นางสาวสมจิตร์ จันทร์งาม คณิตศาสตร์
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ร้อยละและอัตราส่วน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นางทัสนา มาศพงศ์ คณิตศาสตร์
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อส่งเสริมความคิดรวบยอดและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ นางทัสนา มาศพงศ์ คณิตศาสตร์
รายงานการพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะร่วมกับสื่อประสม เรื่อง เศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว นางสาวพิชชาภรณ์ ก้งซ้าย คณิตศาสตร์
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิธีสืบเสาะแบบบูรณาการการอ่าน ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะ ชุด เที่ยวภูเก็ตกับหนูกระปุก เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้บัญญัติไตรยางศ์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว นางสาวพิชชาภรณ์ ก้งซ้าย คณิตศาสตร์
การพัฒนารูปแบบการสอนนาฏลีลาเพลงของพ่อเพื่อพัฒนาทักษะการแสดงเพลงพระราชนิพนธ์ และเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นางสมถวิล พรหมฤทธิ์ นาฏศิลป์
รายงานการพัฒนา ชุดพัฒนาทักษะการเรียนรู้ หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง ระบำมงกุฎดอกไม้ (ระบำฮั่วก๋วน) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นางสมถวิล พรหมฤทธิ์ นาฏศิลป์
ผลของการใช้คู่มือการเล่นวอลเลย์บอล รายวิชาพลศึกษา รหัสวิชา พ 21101 (วอลเลย์บอล) นายสมคิด พลเยี่ยม พลศึกษา
การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต นางสาวนันธิดา แสงจันทร์ ภาษาอังกฤษ
การพัฒนาทักษะการอ่าน เขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว สังกัดเทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยใช้เทคนิคการเรียนร่วมแบบ CIRC นางวิภาวดี เปรมจิตร์ ภาษาอังกฤษ
โครงานภาษาอังกฤษช่วงชั้นที่ 2 ป.4-6 ด.ญ.พรชนก หนาวเยี่ยว ด.ญ.จินต์จุฑา ศรีภักดี ด.ญ.พัณณ์ชิตา โรจนะเทพประสิทธิ์ ภาษาอังกฤษ
เรื่อง รายงานการพัฒนาการอ่านจับใจความสำคัญภาษาอังกฤษโดยใช้กระบวนการสอนอ่าน แบบ MIA ประกอบแบบฝึกเสริมทักษะ ชุด Welcome to Phuket Province สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นันธิดา แสงจันทร์ ภาษาอังกฤษ
รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง คำและหน้าที่ของคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี 6 โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว นางกุหลาบ ทองแช่ม ภาษาไทย
การพัฒนาชุดหนังสือที่ส่งเสริมการสร้างความรู้ เรื่อง ชนิดของคำ นางขัตติยา แก้วกระจก ภาษาไทย
การพัฒนาทักษะการอ่านคำที่มีตัวสะกดโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง มาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นป.1 นางสาวพิชญาภัค บุญประเสริฐ ภาษาไทย
รังสรรค์คำประพันธ์ คิวอาร์โค้ดก้าวล้ำ ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต โดย ด.ญ.ชนิสรา ศรีแสง ด.ญ.พุทธยา ศรีสวัสดิ์ ด.ญ.ณัฐวรรณ เทพทองคุณ ครูที่ปรึกษาโครงงาน คุณครูอุบล หลงขาว คุณครูสุวรรณษา รัตนบุรี ภาษาไทย
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ที่ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่องการเขียนสะกดคำ สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นางสุมาลี เฟื่องแก้ว ภาษาไทย
รายงานการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทย ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เรื่อง ชนิดของคำ สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ นางสุมาลี เฟื่องแก้ว ภาษาไทย
การวิจักษ์วรรณกรรมมุขปาฐะท้องถิ่นภาคใต้ นางอุบล หลงขาว ภาษาไทย
การพัฒนารูปแบบการสอนเรียนรู้หลักประจักษ์ภาษาโดยประยุกต์ใช้ทักษะ การเขียนสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมการคิดและการเขียนเชิงสร้างสรรค์ นางอุบล หลงขาว ภาษาไทย
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทยตามแนวทฤษฎี     คอนสตรัคติวิสต์ เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านและเขียน เรื่อง การอ่านและ   การเขียนสะกดคำ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ นางสาวสุวณีย์ เจริญฤทธิ์ ภาษาไทย
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทยโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 นางสาวสุวณีย์ เจริญฤทธิ์ ภาษาไทย
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมสร้างความรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ ตามแนวทฤษฎี คอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง สนุกกับของเล่นของใช้รอบตัว สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นางสาวสราวรรณ แต้มต่อผล วิทยาศาสตร์
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่องแรงในชีวิตประจำวัน โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นางจิตรา สิริวันต์ วิทยาศาสตร์
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบรวมพลัง 5 ขั้นตอน (Collaborative 5 STEPs) เรื่อง วัสดุหรรษา รายวิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นางสาวสราวรรณ แต้มต่อผล วิทยาศาสตร์
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมความสามารถทางด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นางสาวสราวรรณ แต้มต่อผล วิทยาศาสตร์
รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้จินตทัศน์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นายชรินทร ทองเสมอ ศิลปะ
การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนศิลปะ (ทัศนศิลป์) ตามแนวคิดการจัดกิจกรรม การเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐานร่วมกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบพหุสัมผัส เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นายชรินทร ทองเสมอ ศิลปะ
การพัฒนาสาระหน้าที่พลเมืองวัฒนธรรมและการดำรงชีวิตในสังคม (กิจกรรมประชาธิปไตย) โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนพร้อมแบบฝึกสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ นางสาวไหมสะหรอ ช่วยพริก สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ทวีปอเมริกาเหนือ1 นางสุเนตร สินมาก สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ทวีปอเมริกาเหนือ2 นางสุเนตร สินมาก สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ทวีปอเมริกาเหนือ3 นางสุเนตร สินมาก สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ทวีปอเมริกาเหนือ4 นางสุเนตร สินมาก สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สารคดี อูรักลาโว้ย วิถีชีวิตแห่งน่านน้ำอันดามัน ด.ญ.เบญจมาศ ประทุมมาศ ด.ญ.ณิชาพร จันทร์คง ด.ญ.ศิริวิมล บุญยัง สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ย้อนรอยร้อยอดีตถิ่นบางเหนียว กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นางสาวไหมสะหรอ ช่วยพริก สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
รายงานการพัฒนาชุดหนังสือที่ส่งเสริมการสร้างความรู้ตามแนวทฤษฎี คอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ภูมิศาสตร์ประเทศไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นายเจษฎา สินมาก สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ทวีปอเมริกาเหนือ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นางสุเนตร สินมาก สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3. นางสุเนตร สินมาก สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามแนวคิดการจัดการความรู้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นายเจษฎา สินมาก สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ นางสาวอุบลวรรณ คงประสม สุขศึกษาและพลศึกษา
รายงานผลการพัฒนาการเรียนรู้ เรื่อง การดูแลสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นางดาว ศิริอนันต์ สุขศึกษาและพลศึกษา
รายงานวิธีการสอนแบบ 4 MAT ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พฤติกรรมทางเพศ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นางดาว ศิริอนันต์ สุขศึกษาและพลศึกษา