ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษาโรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

รางวัลที่ภาคภูมิใจ


แสดงผล

ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม

ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(Moral

ผลการแข่งขันสารานุกรมระดับประเทศ ๒๕๖๑

เด็กหญิงพิชญานันท์    ไวปัญญา

ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ ๓ ทุนการศึกษา ๑,๕๐๐

โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

เด็กหญิงเฌอกาญจน์  สุขารมย์  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง (อันดับที่ ๒)

การแสดงดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

๒๘ กรกฎาคม

เด็กหญิงชัญญานุช พลอยมอญ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติเยาวชนต้นแบบดนตรีไทย ประจำปี 2560  

ณ ห้องประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย   คุณครูอาทิตย์

ผลงานดีเด่นของสถานศึกษาในรอบ ๕ ปี  ( ปีกการศึกษา ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ )

๑. ได้รับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษาต้นแบบชุมชนอ่านสร้างสุข ประจำปี