ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษาโรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

ข่าวกิจกรรมครู


แสดงผล

กิจกรรมวันไหว้ครู 2565


คณะครูอบรมโครงงาน วันที่ 1-2 กันยายน 2561การอบรมพัฒนาครูมืออาชีพสู่ห้องเรียนคุณภาพ 25-26 สิงหาคม 2561


ถวายพระพร ๒๕๖๐

คลิ๊ก


โครงการพัฒนาครูสู่การวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ PLC โดย ดร.พิมพันธ์ เตชะคุปต์ และ รศ.พเยาว์ ยินดีสุข วันที่ 22-23 กรกฎาคม ณ ห้องประชุมอาคาร 8

โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต กิจกรรมอบรมทำหนังสือเล่มเล็ก นวัตกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม อาคาร 8

คุณครูอบรมโครงการ ผลิตสื่อเพื่อน้อง วันที่ 7-11 กันยายน 2558 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 722

การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ วันที่ 22-23 สิงหาคม

คณะครูอบรมการสร้างสื่อ AR ด้วย Aurasma  วันที่ ๑๕-๑๖ ส.ค. ๒๕๕๘ ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT

อบรมครูภาษาอังกฤษ วันที่ ๒๙-๓๐ มิถุนายน

อบรมโครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้สู่ห้องเรียนคุณภาพ วันที่ ๒๔-๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม อาคาร ๘

อบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศทางการศึกษา เทศบาลนครภูเก็ต ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์

โครงการพัฒนาครูและบุคลากร  จัดทำแผนกลยุทธ์สู่การยกระดับการศึกษา  ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม อาคาร ๘

ผู้บริหาร คณะครูร่วมกิจกรรมวันครูแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘

ณ ห้องภูเก็ตแกรนด์ บอลรูม ชั้น ๒

โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว  ร่วมพิธี จุดเทียนชัยถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ เวทีกลางสะพานหิน

ติดตามชมรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่

เลี้ยงส่งคุณครู 

1.คุณครูทิพย์วารี  นิธีกุลวัฒน์

2.คุณครูวันเพ็ญ  ชมพูนุช

3.คุณครูทิฆัมพร  ชินราช

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗