ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษาโรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

ยินดีต้อนรับ กิจกรรมร่วมสนุกตอบคำถาม

กิจกรรมร่วมสนุกตอบคำถาม

ห้องสมุดมีชีวิต

หัวข้อ : คำถามสารานุกรมเล่มที่ 12 เรื่อง โครงการตามพระราชดำริด้านการพัฒนาชาวเขาและการเกษตรที่สูง


*กรุณากรอกข้อมูลผู้เข้าใช้ ตอบคำถาม
คำชี้แจง : เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว


1.
โครงการตามพระราชดำริ ด้านการพัฒนาชาวเขาและการเกษตรที่สูง โครงการใดเริ่มก่อน
 
2. โครงการใดที่มีจุดประสงค์เพื่อหารูปแบบการพัฒนาพื้นที่ต้นน้ำโดยการปลูกป่าไม้ใช้สอย ป่าไม่ผล และป่าไม้ฟืน
 
3. พื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงใหม่สูงกว่าระดับน้ำทะเลกี่เมตร
 
4. ชาวเขาในประเทศไทยมีประมาณ 10 เผ่า เกือบทุกเผ่าทำไร่เลื่อนลอย ยกเว้นเผ่าใด
 
5. เพราะเหตุใดการทำไร่หมุนเวียน หน้าดินจึงไม่ถูกชะล้าง ความอุดมสมบูรณ์คงอยู่ตลอดไป และป้องกันวัชพืช
 
6. ฝิ่นจะขึ้นได้ดีในที่สูงประมาณเท่าใด
 
7. รัฐบาลออกกฎหมายห้ามปลูกและค้าฝิ่นเมื่อใด
 
8. โครงการแรกของโลกที่กำจัดฝิ่นโดยปลูกพืชที่มีรายได้ดีกว่าแทนคืออะไร
 
9. ผลิตภัณฑ์ของโครงการหลวงใช้ชื่อจดทะเบียนการค้าว่าอะไร
 
10. โครงการหลวงลดการนำเข้าของอะไร
 *กรุณาตรวจสอบคำตอบ ก่อนทำการส่งคำตอบทุกครั้ง