ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษาโรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

ยินดีต้อนรับ กิจกรรมร่วมสนุกตอบคำถาม

กิจกรรมร่วมสนุกตอบคำถาม

ห้องสมุดมัลติมีเดีย

หัวข้อ : ไขปริศนา ล่ารางวัล สัปดาห์ที่ 7


*กรุณากรอกข้อมูลผู้เข้าใช้ ตอบคำถาม
คำชี้แจง : เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว


1. รัฐธรรมนูญมีความหมายว่าอย่างไร
 
2. วันรัฐธรรมนูญ  ตรงกับ วันใดของทุกปี
 
3. รัชกาลใด พระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับแรกอันเป็นฉบับถาวร  ให้แก่ประชาชน
 
4. บุคคลมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่ากี่ปี
 
5. ประธานรัฐสภามาจากข้อใด
 
6. ผู้มีอำนาจในการประกาศใช้และยกเลิกกฎอัยการศึกตามกฎหมายคือใคร
 
7. ผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการตั้งรัฐมนตรี คือ
 
8. คำสั่งยุบพรรคการเมืองกระทำโดย
 
9. สมาชิกวุฒิสภามีที่มาจาก
 
10. การเลือกตั้ง การเปิดสมัยประชุมสภา และการยุบสภา  ต้องตราเป็น
 *กรุณาตรวจสอบคำตอบ ก่อนทำการส่งคำตอบทุกครั้ง