ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษาโรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

ยินดีต้อนรับ กิจกรรมร่วมสนุกตอบคำถาม

กิจกรรมร่วมสนุกตอบคำถาม

ห้องสมุดมีชีวิต

หัวข้อ : คำถามสารานุกรมเล่มที่ 39 เรื่อง การศึกษาของสงฆ์


*กรุณากรอกข้อมูลผู้เข้าใช้ ตอบคำถาม
คำชี้แจง : เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว


1. การบวชเรียนเป็นพระภิกษุจะต้องมีอายุเท่าใด
 
2. การบวชเรียนมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร
 
3. พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยมาตั้งแต่สมัยใด
 
4.  การเล่าเรียนพระปริยัติธรรมต้องศึกษาอะไรบ้าง
 
5. การศึกษาเล่าเรียนที่เป็นธุระของพระสงฆ์มีกี่ประเภท
 
6. การปฏิบัติเพื่อให้เกิดความรู้แจ้ง เห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนิจจัง เป็นทุกข์ และเป็นอนัตตา เรียกว่าอะไร
 
7. สมเด็จพระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไทย) ได้ทรงพระราชนิพนธ์วรรณคดีเล่มแรกของไทยเรื่องใด
 
8. ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เปลี่ยนคำว่า”บาเรียน” เป็นคำว่าอะไร
 
9. การยึดถือประเพณีที่บุตรชายต้องบวชเป็นพระภิกษุและศึกษาพระธรรมวินัยอย่างน้อยกี่พรรษา
 
10. ประเทศไทยมีมหาวิทยาลัยสงฆ์กี่แห่ง
 *กรุณาตรวจสอบคำตอบ ก่อนทำการส่งคำตอบทุกครั้ง