ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษาโรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

เด็กเก่ง เด็กดี บางเหนียว

วิชาการระดับประเทศ 2565

วิชาการระดับประเทศ 2565

เด็กหญิงดาราวดี แซ่ฝู และคุณครูมณีรัตนา เอ่งฉ้วน ผู้ฝึกซ้อม ในโอกาสได้รับรางวัล "ชนะเลิศ" อันดับ 1 เหรียญทอง จากการแข่งขัน กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

เด็กชายจารุทัศน์ ผั้วสกุล เด็กหญิงสุกัญญา แก้วเจือ และ เด็กหญิงณัฎฐณิชา รัตน์สราภรณ์ ผู้ฝึกซ้อม : นายชรินทร ทองเสมอ และ นางสาวบุณยนุช เกษตริกะ ในโอกาสได้รับรางวัล "ชนะเลิศ" อันดับ 1 เหรียญทอง ระดับประเทศ จากการประกวดแข่งขันโครงงาน ศิลปศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6

เด็กหญิงวิมลวรรณ โภคบุตร และคุณครูณภัทร เย็นสนิท ผู้ฝึกซ้อม ในโอกาสได้รับรางวัล "รองชนะเลิศ" อันดับ 1 เหรียญทอง จากการแข่งขัน คัดลายมือภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

ได้รับรางวัล เหรียญทอง จากการแข่งขัน การแสดงละครภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

เนื่องในมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 7 ตุลาคม 2565 ณ เทศบาลเมืองทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

  ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

<< กลับ