ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษาโรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

ข่าวประกาศของโรงเรียน

ประเมิน สมศ. ระดับดีเยี่ยม

โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ.2565-2569) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ออกให้ ณ วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 โดยการประเมินแบ่งออกเป็น 3 มาตรฐาน มีระดับสูงสุดคือระดับ "ดีเยี่ยม" ได้แก่
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารจัดการ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

โดยโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ได้รับการประเมินอยู่ในระดับ "ดีเยี่ยม" ทุกมาตรฐาน

  ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕

<< กลับ