ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษาโรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

รางวัลที่ภาคภูมิใจ

โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม

ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม

ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(Moral Development School :MDS)

เพื่อรับรางวัลถ้วยประทานจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

  ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒

<< กลับ