ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษาโรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

รางวัลที่ภาคภูมิใจ

รางวัลสถานศึกษา

ผลงานดีเด่นของสถานศึกษาในรอบ ๕ ปี  ( ปีกการศึกษา ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ )

๑. ได้รับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษาต้นแบบชุมชนอ่านสร้างสุข ประจำปี ๒๕๕๗ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ( สสส. )

๒. โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยมระดับประเทศระดับประถมศึกษา  จากโครงการนานมีบุ๊คส์ Reading Club  ปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙

๓. โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษาที่มีการบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  (SBMLD) ดีเด่นในปี ๒๕๕๖- ปี ๒๕๕๗        

๔. ได้รับรางวัลชมเชยในการประกวดการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษาปี๒๕๕๗

๕.  โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวมีความดีเด่นด้านส่งเสริมความเป็นเลิศของนักเรียนทั้งในด้านวิชาการ  กีฬาและนันทนาการ  จนได้รับรางวัลจากการแข่งขันเป็นจำนวนมาก   

๖.ได้รับรางวัล “โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างต้นแบบ” ที่รักษามาตรฐานโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างต่อเนื่องประจำปี ๒๕๕๕  จากฯพณฯ องคมนตรี พลเรือเอกชุมพล ปัจจุสานนท์  

จัดโดยคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตย  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี   เมื่อวันที่  ๒๘  กันยายน  ๒๕๕๕  

๗. โรงเรียนได้รับการคัดเลือกรับโล่รางวัล (ตัว G = Green ชมเชย) พร้อมทั้งเกียรติบัตรโรงเรียนที่มีผลงาน ดีเด่นตามโครงการ “โรงเรียนสีเขียวโรงเรียนเทคโนโลยีสะอาด”  ปี ๒๕๕๕

จาก กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๘. โรงเรียนได้รับการคัดเลือกจากสโมสรโรตารีทุ่งคา โรตารีสากล ภาค 3330 ให้เป็นสมาชิกสโมสรอินเทอร์แร็ค เพื่อสร้างเยาวชนให้มีจิตสาธารณะช่วยเหลือสังคมและชุมชน

๙. โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในปี ๒๕๕๕

๑๐. โรงเรียนได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติโรงเรียนที่ส่งเสริมการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริตจากสำนักงาน ป.ป.ช. เมื่อวันที่  ๒๐ มกราคม  ๒๕๕๕

ณ หอประชุมใหญ่  กรมประชาสัมพันธ์  กรุงเทพมหานคร

๑๑. โรงเรียนได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติในการสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๕๖

๑๒. เป็นโรงเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองและเป็นโรงเรียนแกนนำโครงการเครือข่ายเด็กไทยฟันดี ประจำจังหวัด ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕

และได้รับป้ายส้วมสะอาดมาตรฐาน Has จากอธิบดีกรมอนามัยซึ่งเดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบป้ายมาตรฐาน Has ให้โรงเรียน ในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

๑๓. ปี ๒๕๕๙ โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบนวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน

๑๔. โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษาที่ดำเนินการป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙

๑๕. โรงเรียนได้รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่นด้านวัฒนธรรมดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ประจำปี ๒๕๕๙

 ๑๖. รางวัลยอดเยี่ยม โครงการประกวดกิจกรรมทันตสุขภาพในโรงเรียนเครือข่ายเด็กไทยฟันดี  ประจำปี ๒๕๕๙

  ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐

<< กลับ