ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

ข่าวประกาศของโรงเรียน

รายชื่อนักเรียนมีสิทธิสอบเข้าทดสอบความพร้อมทางการเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ) ประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว เรื่องรายชื่อนักเรียนมีสิทธิสอบเข้าทดสอบความพร้อมทางการเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่  1 

(ห้องเรียนปกติ)  ประจำปีการศึกษา   2558

ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ – สกุล
1 001 เด็กชาย  กฤษติน           หอมวงษ์
2 002 เด็กชาย  พชรพล           สิงห์คะระ
3 003 เด็กชาย  ภัทรกร            เจริญจิระตระกูล
4 004 เด็กชาย  ภูธเนศ            บุญแก้ว
5 005 เด็กชาย  ภูริวัฒน์           หน่อหมาด
6 006 เด็กชาย  โยธิน              นครากรกุล
7 007 เด็กชาย  ศุภศิษฏ์           เปล่งศรี
8 008 เด็กชาย  สิทธิศักดิ์          มาตรา
9 009 เด็กชาย  สุขประเสริฐ      รอดเหลื่อม
10 010 เด็กชาย  อนิวรรต           โสภารัตน์
11 011 เด็กชาย  อัครชัย            อินทร์เพ็ชร
12 012 เด็กชาย  ฮักฟาน            สมาคม
13 013 เด็กชาย  เมธาโชติ          สมทรง
14 014 เด็กหญิง  จิณห์วรา         กุลวีระอารีย์
15 015 เด็กหญิง  ชญานิน          บุญยะนันท์
16 016 เด็กหญิง  ธัญญานุช        แก่นแก้ว
17 017 เด็กหญิง  ฐิติรัตน์           ดวงแข
18 018 เด็กหญิง  ณชนก            กล้างาน
19 019 เด็กหญิง  ณัฐณิชา          วงศ์วาสนา
20 020 เด็กหญิง  ปิยฉัตร           ใบพลูทอง
21 021 เด็กหญิง  พัชรี              หลีติกุล
22 022 เด็กหญิง  วิรัญยุภา        ลางคุลเกษตริน
23 023 เด็กหญิง  สุภัทรา          นิ่มนนท์
24 024 เด็กหญิง  อลินตา          เวชประสิทธิ์
25 025 เด็กหญิง  อัญฐิชา         ใจเด็ด
26 026 เด็กชาย  ธีรธน             กุลพ่อ
27 027 เด็กชาย  ธีรภัทร           วัฒนาลาภ
28 028 เด็กชาย  ธีรภาส           มนจริง
29 029 เด็กชาย  ธีรัตม์             รื่นเริง
30 030 เด็กชาย  นนทพัทธ์        โภคะศฤงคาร
31 031 เด็กชาย  ปุณณวิช         สงวนพงศานุกูล
32 032 เด็กชาย  พลัฏฐ์           รอบรู้
33 033 เด็กชาย  สรธร             มาลาวรรณ
34 034 เด็กหญิง  กษีรธารา       ทองดำหยู
35 035 เด็กหญิง  กันต์กมล       พันธ์ทิพย์
36 036 เด็กหญิง  นุชรี             แซ่ตัน
37 037 เด็กหญิง  เบญญาภร     ศิริเศวตโชติ
38 038 เด็กหญิง  ปพิชญา        หลิมสกุล
39 039 เด็กหญิง  ปานระวีกาญจน์        สีพลนอก
40 040 เด็กหญิง  พรรณปพร       ลาโพธิ์
41 041 เด็กหญิง  พิมพ์มาดา       ดิฐมหาผล
42 042 เด็กหญิง  มุกดา             สามัคคี
43 043 เด็กหญิง  วรกาญจน์        เนาวโคอักษร
44 044 เด็กหญิง  พลอยนภา       คงเจริญ
45 045 เด็กชาย  ชิษณุพงศ์         ปิ่นมณี
46 046 เด็กชาย  นัทธพงศ์          รัตนมณี
47 047 เด็กชาย  ปองพล            อ่อนประเสริฐ
48 048 เด็กชาย  พลกฤต           บรรณกิจ
49 049 เด็กชาย  พลกฤษณ์        ธัญญลักษณ์
50 050 เด็กชาย  ภาคิน             เทพบุตร
51 051 เด็กชาย  ศุภกร             ศรีปัญญา
52 052 เด็กหญิง  กันต์ธดา         บุญยนิตย์
53 053 เด็กหญิง  จันทราทิพย์     ใฝสะอาด
54 054 เด็กหญิง  ฑิตฐิตา          สัตยาภรณ์พิพัฒน์
55 055 เด็กหญิง  ณัชชาภัทร      ขันบุตร
56 056 เด็กหญิง  ทินิตา            คุ้มพุ่ม
57 057 เด็กหญิง  ธัญญรัตน์       รงค์สกุล
58 058 เด็กหญิง  ปาริตา           ศรีสุวรรณ
59 059 เด็กชาย  กฤติน            เพชรพราย
60 060 เด็กชาย  จักรภัทร         มุกดา
61 061 เด็กชาย  ณภัทร           ยุคุณธร
62 062 เด็กชาย  ธีรยุทธ์          ระถะการ
63 063 เด็กชาย  ธีระพงค์         ก่วนสันเทียะ
64 064 เด็กชาย  นภสินธุ          พรมภักดิ์
65 065 เด็กชาย  นัณธวัฒน์       ยอดแก้ว
66 066 เด็กชาย  พงศกร           แซ่หงอ
67 067 เด็กชาย  พัฒชนัย         เพชรชู
68 068 เด็กชาย  พัทธนันท์        สิระวัฒิพงษ์
69 069 เด็กชาย  พีรภัช            แสนพล
70 070 เด็กชาย  ชุมพล           จูมครอง
71 071 เด็กชาย  รณชัย            สุทธินนท์
72 072 เด็กชาย  วินทกร           เย็นฉ่ำ
73 073 เด็กหญิง  กนกวรรณ       ครอบบุญ
74 074 เด็กหญิง  เกศราภรณ์      ขอเกียรติวงศ์
75 075 เด็กหญิง  จันทกานต์       ดวงรักษ์
76 076 เด็กหญิง  ชุติกาญจน์       สกุลทับ
77 077 เด็กหญิง  โชติกา            โชติกวานิช
78 078 เด็กหญิง  ณัฐชิตา           กาเกตุ
79 079 เด็กหญิง  ณัฐนรี             สกลวิสูตร
80 080 เด็กหญิง  ณิชากร           อินทโชติ
81 081  
82 082 เด็กหญิง  เบญญาภา        ชัยยาศรี
83 083 เด็กหญิง  ปิยะธิดา           ขวัญสุวรรณ
84 084 เด็กหญิง  ภัทราวดี           พูนแก้ว
85 085 เด็กหญิง  สาธิตา             คล้ายวิเศษ
86 086 เด็กหญิง อัญชญา            มีแก้ว
87 087 เด็กชาย  เจตพิพิฐ            สมล่ำ
88 088 เด็กชาย  นที                  อธิคุณารักษ์
89 089 เด็กชาย  ปิญชาน์            มูลธรส
90 090 เด็กชาย  รุ่งรดิศ              ว่องไวพาณิชย์
91 091 เด็กหญิง  กนิษฐา            คล้ายคง
92 092 เด็กหญิง  ชิดชนก           ใต้ดอนไผ่
93 093 เด็กหญิง  ชุติกาญจน์       ชื่นจิตร
94 094 เด็กหญิง  ภัศรา              มาตรา
95 095 เด็กหญิง  วรรณษา          แซ่ตัน
96 096 เด็กหญิง  ศิรประภา        คงบัว
97 097 เด็กชาย  อติกันท์           มีแต้ม
98 098 เด็กชาย  ภูดิส               จิตนพันธ์
99 099 เด็กชาย  วริชิต             เฉ่งไล่
100 100 เด็กชาย  กชกร             โกมนนาค
101 101 เด็กชาย  ธเนศ             สมามพงศ์       
102 102 เด็กหญิง  จิดาภา          วรวิทยานุสรณ์  
103 103 เด็กชาย  ธนกฤษ          องค์พฤกษา
104 104 เด็กชาย  กิตติพงษ์        สุทธิรรรัตน์
105 105 เด็กหญิง  มลฤดี          กสิกรรม
106 106 เด็กชาย  อารดา          ธรรมสาลี
107 107 เด็กชาย  วุฒิศักดิ์          ละอองจันทร์
108 108 เด็กชาย  ปภังกร          พรหมราช
109 109 เด็กชาย  ชายเนตร        โชติชนะพงศ์
110 110 เด็กชาย  ประเมษฐ์        แซ่ตัน
111 111 เด็กหญิง  ตรีรัตน์          จิรายุทธกิจ  
112 112 เด็กชาย  รัตนภูมิ          รัฐกาย
113 113 เด็กชาย  ณัฐกิตติ์          ศรีระวี
114 114 เด็กหญิง  ศิรดา            เพชรแดง
115 115 เด็กชาย  ปรวิศ             นามฮาด
116 116 เด็กชาย ณรารักษ์          ชโลธร 
117 117 เด็กชาย  ปรวีย์             วิชัยดิษฐ
118 118 เด็กหญิง  สุกฤตา          คีตะธนากุล 
119 119 เด็กชาย  วชิรวิชญ์         ปริญญาภัสร์กุล
120 120 เด็กชาย  พงศกร           พงศกรโสภา
121 121 เด็กหญิง  นฤมล            นาจันทัศ      
122 122 เด็กหญิง  ยวิษฐา           หนูพินิช    
123 123 เด็กหญิง  ณิชา              คชินทร    
124 124 เด็กชาย  จักรี               ชุมขวัญ
125 125 เด็กหญิง  ชนิตา            พันราช
126 126 เด็กหญิง  ชดา              สะอาดพันธ์
127 127 เด็กชาย  ปัณณชัย         ชาวคง
128 128 เด็กชาย  ปวีร์วุฒิ           ธันยปิติพัฒน์ 
129 129 เด็กหญิง  พนมมาศ        มิตรจิตร์

ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อมารายงานตัวเพื่อเข้าทดสอบข้อเขียน -สัมภาษณ์ ในวันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558

รายงานตัวตั้งแต่เวลา 07.30-08.00 น. ณ ใต้อาคาร 3 และเริ่มทำการสอบข้อเขียนตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป 

หากนักเรียนคนใดไม่มาสอบตามวันและเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์

ประกาศ ณ วันที่ 18  กุมภาพันธ์ 2558

  ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

<< กลับ