ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

ข่าวประกาศของโรงเรียน

รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบห้องโครงการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษหลักสูตร SM-IEP

 ประกาศโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว

เรื่อง รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบห้องโครงการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษหลักสูตร SM – IEP

.................................................................................

             ด้วยโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวเปิดสอนหลักสูตร SM – IEP มีความประสงค์สอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียนหลักสูตรดังกล่าวและได้ทำการสำรวจความต้องการในการเข้าสอบของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ไปแล้วนั้น  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 

ด.ช.

คณิศร

เกตุแก้ว

ป.๒/๑

ด.ช.

พิสิษฐ์

ทิพย์มงคล

ป.๒/๑

ด.ช.

ธนดล

ดวงรักษ์

ป.๒/๑

ด.ญ.

กัญญาพัชร

มุสิกรัตน์

ป.๒/๑

ด.ญ.

พิมภัทรา

เจตจรัสโรจน์

ป.๒/๑

ด.ญ.

ณัฐสรีนา

จิตรนาวี

ป.๒/๑

ด.ญ.

เตชสิทธิ์

พริกทอง

ป.๒/๒

ด.ญ.

กิ่งกานต์

ตันตราภิวัฒน์

ป.๒/๒

ด.ญ.

ปณาลี

สุดเดือน

ป.๒/๒

๑๐

ด.ญ.

กรวรรณ

ฮวดศิริ

ป.๒/๒

๑๑

ด.ช.

ชัยวัฒน์

ซื่อสกุลไพศาล

ป.๒/๓

๑๒

ด.ช.

ศุภกิตต์

เลขะกุลวงศ์

ป.๒/๓

๑๓

ด.ญ.

ศุภกานต์

แสนศักดิ์หาญ

ป.๒/๓

๑๔

ด.ญ.

ปานไพลิน

สุวรรณรัตน์

ป.๒/๓

๑๕

ด.ญ.

หงษ์รัตน์

บุญโยดม

ป.๒/๓

๑๖

ด.ญ.

ปรียาภรณ์

สอนแก้ว

ป.๒/๓

๑๗

ด.ญ.

พรสวรรค์

บุญประภาศรี

ป.๒/๓

๑๘

ด.ญ.

พิมพ์อร

บุญพีรพัฒน์

ป.๒/๓

๑๙

ด.ญ.

วิภาสิณี

ชูนิล

ป.๒/๓

๒๐

ด.ญ.

ศุภิสรา

จันทร์ตรา

ป.๒/๓

๒๑

ด.ญ.

กัญญาณัฐ

ประทีป ณ ถลาง

ป.๒/๓

๒๒

ด.ญ.

พิชชาภา

วงศ์สุวรรณ

ป.๒/๓

๒๓

ด.ญ.

พรชนก

หนาวเยี่ยม

ป.๒/๓

๒๔

ด.ญ.

ณัฐปภัสร์

ไชยวิเชียร

ป.๒/๓

๒๕

ด.ช.

ญาณพัฒน์

คิดถูก

ป.๒/๔

๒๖

ด.ช.

พิภัช

ยุกตานนท์

ป.๒/๔

๒๗

ด.ช.

ศิวกร

ว่องไว

ป.๒/๔

๒๘

ด.ช.

ภูมิรพี

ไกรบุตร

ป.๒/๔

๒๙

ด.ญ.

นันท์นภัส

สุนทรา

ป.๒/๔

๓๐

ด.ญ.

ประภาศิริ

มโหฬาร

ป.๒/๔

๓๑

ด.ช.

ฉลองราช

ภริงคาร

ป.๒/๕

๓๒

ด.ช.

ภวิชญ์พร

ภวัตคุณาวุธ

ป.๒/๕

๓๓

ด.ญ.

บรรณสรณ์

เหล่าภัสสรวิจิตร

ป.๒/๕

๓๔

ด.ญ.

วริศรา

เสาวนา

ป.๒/๕

๓๕

ด.ญ.

โศภิษฐา

ตรีโชติ

ป.๒/๕

๓๖

ด.ญ.

ธนัญชนก

ดวงมุสิก

ป.๒/๕

๓๗

ด.ช.

กฤตภาส

ชูประสิทธิ์

ป.๒/๖

๓๘

ด.ช.

กฤตเมธ

ชูประสิทธิ์

ป.๒/๖

๓๙

ด.ช.

ชานน

อุดมศุภมงคล

ป.๒/๖

๔๐

ด.ช.

ภาคิน

ปุญญาธัญญกุล

ป.๒/๖

๔๑

ด.ช.

เตวิช

เตชะวิศวกิจ

ป.๒/๖

๔๒

ด.ช.

ธนภัทร

หวามา

ป.๒/๖

๔๓

ด.ช.

ธีรภัทร

เจริญสุข

ป.๒/๖

๔๔

ด.ช.

ไผทเทพ

โมราวรรณ

ป.๒/๖

๔๕

ด.ช.

พงศ์พิเชษฐ์

มัคสิงห์

ป.๒/๖

๔๖

ด.ช.

พิภพ

หลีติกุล

ป.๒/๖

๔๗

ด.ช.

พีรวิชญ์

ลูกเมือง

ป.๒/๖

๔๘

ด.ช.

ภูริดล

รัตนวิมล

ป.๒/๖

๔๙

ด.ช.

รัชชานนท์

ธีระตระกูลชัย

ป.๒/๖

๕๐

ด.ช.

วัชรกานต์

จันทรวิบูลกุล

ป.๒/๖

๕๑

ด.ช.

สุกฤต

หมัดอาดัม

ป.๒/๖

๕๒

ด.ญ.

กนกกร

สามารถ

ป.๒/๖

๕๓

ด.ญ.

กัญญ์พิดา

มิตรชิตร

ป.๒/๖

๕๔

ด.ญ.

คันธารัตน์

หนูเกตุ

ป.๒/๖

๕๕

ด.ญ.

จุฑารัตน์

รักษาชล

ป.๒/๖

๕๖

ด.ญ.

ซัลมา

ยุคุณธร

ป.๒/๖

๕๗

ด.ญ.

ณัฎธิดา

ลูกหวาย

ป.๒/๖

๕๘

ด.ญ.

ธมลวรรณ

สงวนสินธ์

ป.๒/๖

๕๙

ด.ญ.

ปณิสร

วรนวกุล

ป.๒/๖

๖๐

ด.ญ.

ปวริศา

โรจนกวินพันธ์

ป.๒/๖

๖๑

ด.ญ.

ปาณิสรา

จันทร์นวล

ป.๒/๖

๖๒

ด.ญ.

ปิ่นญาดา

สงวนพงศานุกูล

ป.๒/๖

๖๓

ด.ญ.

พลอยชมพู

มูสิกธรรม

ป.๒/๖

๖๔

ด.ญ.

ภัคจิรา

เหมาะมาศ

ป.๒/๖

๖๕

ด.ญ.

ภิณญาดา

เลียบทอง

ป.๒/๖

๖๖

ด.ญ.

มุศิตา

โรวาดิสัยดิเรกกูร

ป.๒/๖

๖๗

ด.ญ.

วรณัน

ตันนิมิตรกุล

ป.๒/๖

๖๘

ด.ญ.

ศศิพิมพ์

แซ่เอี๋ยว

ป.๒/๖

๖๙

ด.ญ.

อติชา

จันทรักษ์

ป.๒/๖

๗๐

ด.ญ.

อนัญญา

รักสำราญ

ป.๒/๖

๗๑

ด.ญ.

กัญจน์อมล

สุทธิสุขศรี

ป.๒/๖

           ทั้งนี้ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อมีสิทธิ์สอบมารายงานตัวเพื่อเข้าห้องสอบ ณ ห้องประชุมอาคาร ๘ ในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๘.๒๐ น. หากนักเรียนคนใดไม่มารายงานตัวในเวลาดังกล่าว ถือว่า    สละสิทธิ์

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 ประกาศ ณ วันที่  ๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘

 

 

  ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

<< กลับ