สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560 วันที่ 27-29 กันยายน 2560

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

ข่าวกิจกรรมครู

อบรมทำหนังสือเล่มเล็ก

โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต กิจกรรมอบรมทำหนังสือเล่มเล็ก นวัตกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม อาคาร 8 โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว

  ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙

<< กลับ