ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

คัดเลือกประธานชมรมผู้ปกครองนักเรียนรุ่นที่ 10/2559

ขอเชิญคณะกรรมการห้องเรียน
ร่วมคัดเลือกประธานชมรมผู้ปกครองนักเรียน
รุ่นที่ ๑๐/๒๕๕๙
วันเสาร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙
เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม อาคาร ๘
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว

  ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙

<< กลับ