ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

ตามที่โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว  ได้ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย โดยจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเสนอต่อสาธารณชนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกสรุปว่า 

ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวม  ได้  มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘

<< กลับ