สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560 วันที่ 27-29 กันยายน 2560

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

รางวัลพระราชทาน

รางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา

โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
ขอแสดงความยินดี กับ
เด็กหญิงกฤณณ์ โชติธนกุญชร

เนื่องในโอกาส

ได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนรางวัลพระราชทาน

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่

  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘

<< กลับ