ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปผลการแข่งขันวิชาการระดับภาคใต้

สรุปผลการแข่งขันวิชาการระดับภาคใต้ "เมืองลุงวิชาการ" ณ จังหวัดพัทลุง

(20 เหรียญทอง 6 เหรียญเงิน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวเป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับประเทศ 9 รายการ)

ที่ รายการ ชื่อนักเรียน ได้รับรางวัล ชื่อครู
1 คัดลายมือภาษาไทย  ป.4 - 6 เด็กหญิงศิรดา เทียบท่าทอง เหรียญทอง ชนะเลิศ น.ส.เจนจิรา เพ็ชรสุด
2 กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ เด็กหญิงพิศชา เอ้งฉ้วน เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 นางมณีรัตนา เอ่งฉ้วน
  ป.4 - ป.6      
3 โครงงานภาษาไทย ป.4 - ป.6 เด็กหญิงภัทรกร เจริญจิระตระกูล เหรียญทอง ชนะเลิศ นางสาวพิชญาภัค บุญประเสริฐ
    เด็กหญิงรวิวรรณ สมเคราะห์   นางสาวกันติชา  วีระสุข
    เด็กหญิงแสนสิริ ภวัครานนท์    
4 โครงงานสังคมศึกษา ป.4 - ป.6 เด็กหญิงชนานันท์ ชลกิจ เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวจิราวรรณ แสงมณี
    เด็กหญิงฎีกาแก้ว  เวียงคำ   นางสาวไหมสะหรอ ช่วยพริก
    เด็กหญิงนฎา คหาปะนะ    
5 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา เด็กหญิงณัฐธิดา ศรีวิเชียร เหรียญทอง  รองชนะเลิศอันดับ 1 นายสมคิด พลเยี่ยม
  ม.1 - ม.3 เด็กหญิงศิรินยา ยืนยงค์   นางสาวธุมวดี  ทองนะ
    เด็กหญิงศิโรธร ดำสัย    
6 โครงงานศิลปะ เด็กหญิงณัฐมน  แซ่เฮง เหรียญทอง ชนะเลิศ นายชรินทร  ทองเสมอ
  ป.4 - ป.6 เด็กหญิงปิ่นอนงค์ มีมานะ   นางสาวนิตญา เพ็งช่วย
    เด็กชายสิทธิราษฎร์ ปะวะโพตะโก    
7 กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน เด็กหญิงปุณยนุช  ชื่นโชคนำชัย เหรียญทอง  รองชนะเลิศอันดับ 2 นางมณีรัตนา เอ่งฉ้วน
  ป.4 - 6      
8 โครงงานภาษาไทย ม.1 -3 เด็กชายจิราวุฒิ  สาแรก เหรียญทอง ชนะเลิศ นางอุบล  หลงขาว
    เด็กหญิงชฎาธาร  ราชัย   นางสาวสุวรรณษา รัตนบุรี
    เด็กหญิงภัคจิรา เหมหมัน    
9 โครงงานสังคมศึกษา ม.1 - 3 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส   จิณณรัตน์ เหรียญทอง ชนะเลิศ นางสุเนตร สินมาก
    เด็กหญิงมัทวัน   เผือกบัวขาว   นายเจษฎา สินมาก
    เด็กชายอภิชัยรักษ์   สารอินจักร์    

  ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘

<< กลับ