ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว

โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว สังกัดเทศบาลนครภูเก็ต เดิมชื่อโรงเรียนบางเหนียว ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๔๖๐ โดยหลวงเสริมวิชาพูน (ธรรมการจังหวัด) และนายหยอง (ผู้ใหญ่บ้าน) เปิดทำการสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๔ ครูใหญ่ คนแรก คือนายต่ายสาน ตายนะศานติ ...

ปรัชญาของสถานศึกษา
"ริเริ่ม รอบรู้ ประพฤติดี มีความรับผิดชอบ"

วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา
การจัดการศึกษาโดยอาศัยหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน พัฒนาระบบการบริหารจัดการ บุคลากร และผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

>> อ่านทั้งหมด

รางวัลพระราชทาน

To Be Number One Teen Dancercise Thailand Championship 2015

ประชุมพบปะผู้ปกครองสัญจรครั้งที่ 2/2559
บริจาคเงินเพื่อการศึกษา
สมัครสอบ สสวท.

>> อ่านทั้งหมด

วันคริสต์มาส 2015
เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษา
กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย 2558

>> อ่านทั้งหมด

อบรมการพัฒนาสมรรถนะครู
อบรมการสร้างสื่อ AR ด้วย Aurasma
อบรมครูภาษาอังกฤษ

>> อ่านทั้งหมด

 

เด็กเก่ง เด็กดี บางเหนียว

รางวัลฟุตซอล

กิจกรรมร่วมสนุกตอบคำถาม